Language Switcher

Japanese English

japaneseenglish

最新ニュース

2021年06月14日

日本語論評英語論評を更新しました。

2020年06月06日

日本語論評英語論評を更新しました。

2020年03月31日

京都産業大学教授・世界問題研究所長を退任しました(退任挨拶)。

2020年02月20日

【京都産業大学】世界問題研究所所長の東郷 和彦教授による最終講義「日本発の『世界』思想~『和(やわらぎ)の外交』に向けて」を開催

002

009

011

021

013

sekai

Russkaya i Yaponskaya Tsivilizatsiya: Istoricheskii Analiz Stanovleniya i Razvitsiya Natsionaljnuikh Identichnostj

Pod Redaktsii Alekcandrov Panov i Kazuhiko Togo,“Russkaya i Yaponskaya Tsivilizatsiya: Istoricheskii Analiz Stanovleniya i Razvitsiya Natsionaljnuikh Identichnostj” Moskva “Mezhdunarodnyie Otnosheniya” 2016, ISBN 978-5-7133-1547-4

アレクサンドロフ・パノフ・東郷和彦編著『ロシア及び日本の文明:ナショナル・アイデンティティの形成及び発展に関する歴史分析』モスクワ、国際関係出版、2016年

 


『歴史認識を問い直す:靖国・慰安婦・領土問題』韓国語訳

『歴史認識を問い直す:靖国・慰安婦・領土問題』韓国語訳

東郷和彦、翻訳:趙胤修(東北アジア歴史財団研究員)

2015年4月6日 ISBN 979-11-5707-058-9 03340

 


hoppou

北方領土交渉秘録、失われた五度の機会

東郷和彦

新潮文庫 2011年(文庫本のためのまえがきを加筆)

 


2009

Japan's Foreign Policy 1945-2009

Kazuhiko Togo

The Quest for a Proactive Policy, Brill Academic Publisher, Leiden and Boston, 2010

 


Language Switcher

Japanese English

japaneseenglish

最新ニュース

2021年06月14日

日本語論評英語論評を更新しました。

2020年06月06日

日本語論評英語論評を更新しました。

2020年03月31日

京都産業大学教授・世界問題研究所長を退任しました(退任挨拶)。

2020年02月20日

【京都産業大学】世界問題研究所所長の東郷 和彦教授による最終講義「日本発の『世界』思想~『和(やわらぎ)の外交』に向けて」を開催

002

009

011

021

013

sekai

Language Switcher

Japanese English

japaneseenglish

最新ニュース

2021年06月14日

日本語論評英語論評を更新しました。

2020年06月06日

日本語論評英語論評を更新しました。

2020年03月31日

京都産業大学教授・世界問題研究所長を退任しました(退任挨拶)。

2020年02月20日

【京都産業大学】世界問題研究所所長の東郷 和彦教授による最終講義「日本発の『世界』思想~『和(やわらぎ)の外交』に向けて」を開催

002

009

011

021

013

sekai

Russkaya i Yaponskaya Tsivilizatsiya: Istoricheskii Analiz Stanovleniya i Razvitsiya Natsionaljnuikh Identichnostj

Pod Redaktsii Alekcandrov Panov i Kazuhiko Togo,“Russkaya i Yaponskaya Tsivilizatsiya: Istoricheskii Analiz Stanovleniya i Razvitsiya Natsionaljnuikh Identichnostj” Moskva “Mezhdunarodnyie Otnosheniya” 2016, ISBN 978-5-7133-1547-4

アレクサンドロフ・パノフ・東郷和彦編著『ロシア及び日本の文明:ナショナル・アイデンティティの形成及び発展に関する歴史分析』モスクワ、国際関係出版、2016年

 


『歴史認識を問い直す:靖国・慰安婦・領土問題』韓国語訳

『歴史認識を問い直す:靖国・慰安婦・領土問題』韓国語訳

東郷和彦、翻訳:趙胤修(東北アジア歴史財団研究員)

2015年4月6日 ISBN 979-11-5707-058-9 03340

 


hoppou

北方領土交渉秘録、失われた五度の機会

東郷和彦

新潮文庫 2011年(文庫本のためのまえがきを加筆)

 


2009

Japan's Foreign Policy 1945-2009

Kazuhiko Togo

The Quest for a Proactive Policy, Brill Academic Publisher, Leiden and Boston, 2010

 


Language Switcher

Japanese English

japaneseenglish

最新ニュース

2021年06月14日

日本語論評英語論評を更新しました。

2020年06月06日

日本語論評英語論評を更新しました。

2020年03月31日

京都産業大学教授・世界問題研究所長を退任しました(退任挨拶)。

2020年02月20日

【京都産業大学】世界問題研究所所長の東郷 和彦教授による最終講義「日本発の『世界』思想~『和(やわらぎ)の外交』に向けて」を開催

002

009

011

021

013

sekai